Konkurs - EkaMedica

 

REGULAMIN KONKURSU

„EkaMedica 2017”

(dalej określany jako „Regulamin”)

 §1

DEFINICJE

Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 1. „Konkurs” – konkurs z Nagrodami organizowany i prowadzony przez Organizatora pod nazwą „EkaMedica 2017” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Jarosław Rozmus, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą pod firmą JaRo-Pol Jarosław Rozmus wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 48/1 43-340 Kozy, Rzeczpospolita Polska, NIP: 9372202259, REGON: 072703754.
 3. „Hasło reklamowe” – kreatywne hasło reklamowe w formie krótkiego zdania lub równoważnika zdania, które będzie służyło reklamie lub promocji soków marki EkaMedica.
 4. „Uczestnik Konkursu” – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nabyła cztery dowolne soki lub płyny do użytku zewnętrznego marki EkaMedica oraz zachowała dowód zakupu wraz z nakładką informującą o Konkursie oraz wzięła w nim udział.
 5. „Nagroda” – zestaw produktów znajdujących się w ofercie EkaMedica o wartości 250 złotych brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy, przekazywany Zwycięzcy Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. „Zwycięzca Konkursu” – Uczestnik Konkursu wyłoniony jego laureatem przez Komisję Konkursową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. „Komisja Konkursowa” – powołana przez Organizatora Konkursu komisja, składająca się z trzech osób, wykonująca zadania określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności dokonująca oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i nadzorująca przebieg konkursu oraz wyłaniająca Zwycięzców Konkursu.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „EkaMedica 2017” jest Jarosław Rozmus, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą pod firmą JaRo-Pol Jarosław Rozmus wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 48/1 43-340 Kozy, Rzeczpospolita Polska.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów EkaMedica – Naturalnie Znaczy Zdrowo.
 3. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie kreatywnego hasła reklamowego w formie krótkiego zdania lub równoważnika zdania. Hasło przekazane Organizatorowi będzie wykorzystywane podczas działań promocyjnych produktów marki EkaMedica. Hasło powinno oddawać charakter produktów marki EkaMedica.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach od 09.01.2017 r. do 18.12.2017 r.
 6. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od godziny 12:00 w dniu 09.01.2017 r. do godziny 23:59 w dniu 18.12.2017 r.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi w sposób i w terminach szczegółowo wskazanych w § 8 ust. 1 Regulaminu.
 8. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.
 9. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie).
 11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 12. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz w każdym tygodniu trwania Konkursu.
 13. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 14. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powołał Komisję Konkursową, złożoną z trzech przedstawicieli firmy JaRo-Pol Jarosław Rozmus.

 

§3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie przez Uczestnika Konkursu wymyślonego przezeń hasła reklamowego na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub adres pocztowy: Jaro-Pol, ul. Bielska 78a, 43-340 Kozy z dopiskiem „konkurs” jest równoznaczne z:
 2. a) akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu,
 3. b) wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z uczestnictwem w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania,
 4. c) oświadczeniem Uczestnika, że zgłoszone hasło reklamowe jest wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika, które jednocześnie nie narusza praw osób trzecich oraz jest wolne od wad prawnych.
 5. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie do udziału w Konkursie.
 6. W każdym tygodniu trwania Konkursu spośród nadesłanych Organizatorowi haseł reklamowych Komisja Konkursowa wybierze jedno najlepsze hasło reklamowe, które nagrodzi.
 7. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
 8. Nadesłane przez Uczestników Konkursu zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób, ani innych treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem. Zgłoszenia zawierające takie treści nie biorą udziału w Konkursie i nie będą przyjmowane.
 9. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 nie będą przyjmowane.
 10. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 11. Uczestnik przesyłając hasło reklamowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie hasła reklamowego przez Organizatora Konkursu w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 

§4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik, który przesłał hasło reklamowe w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem przesłanego hasła reklamowego i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że przesłane hasło reklamowe w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego hasła reklamowego przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
 3. Z chwilą wydania nagrody następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę konkursu na Organizatora, na podstawie umowy wskazanej w § 4 ust. 4, praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskim hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z hasła w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięzcy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 4. Warunkiem wydania nagrody każdemu ze Zwycięzców Konkursu jest zawarcie przez niego z Organizatorem Konkursu umowy o przeniesienie nieodpłatnie w sposób wyłączny praw autorskich do zwycięskiego hasła reklamowego. Organizator na podstawie umowy o przeniesienie praw autorskich, zawartej odrębnie z każdym ze Zwycięzców Konkursu, nabywa nieodpłatnie i na wyłączność autorskie prawa majątkowe do hasła reklamowego we wszelkich formach i zakresach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 5. utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, DVD i plikach MP3,
 6. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
 7. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 8. rozpowszechnianie utworu w następujący sposób – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
 9. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 10. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 11. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 12. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
 13. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej Organizatora.
 14. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł reklamowych, Zwycięzcom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w stosunku do zgłoszonych haseł reklamowych.

 

§5

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

 1. W każdym tygodniu trwania Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wybierze spośród Uczestników Konkursu jedną osobę, która stworzyła kreatywne hasło reklamowe, które może służyć promocji soków EkaMedica. Komisja konkursowa dokona wyboru w oparciu o subiektywne kryterium oryginalności, pomysłowości oraz potencjału marketingowego hasła reklamowego. Każdy ze Zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę w postaci zestawu  produktów znajdujących się w ofercie EkaMedica, o wartości 250 złotych brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. Łączna wartość jednej nagrody dla Zwycięzcy Konkursu wynosi 250 złotych brutto.
 4. W przypadku przesłania dwóch identycznych haseł reklamowych, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ten Uczestnik Konkursu, którego hasło reklamowe zostało doręczone Organizatorowi wcześniej.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
 6. Wyłanianie Zwycięzców Konkursu nastąpi w każdy poniedziałek przez okres trwania Konkursu począwszy od 16.01.2017 r. do 18.12.2017 r.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przekazana Zwycięzcom Konkursu poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
 8. Zwycięzcy Konkursu wraz z powiadomieniem o nagrodzie przez Organizatora zostaną jednocześnie poproszeni o podanie, o ile wcześniej tego nie dokonali, swoich danych osobowych niezbędnych do wydania nagród zgodnie z przepisami prawa.

 

§6

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 09.01.2017 r.

 

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Jarosław Rozmus, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą pod firmą JaRo-Pol Jarosław Rozmus wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 48/1 43-340 Kozy, NIP: 9372202259, REGON: 072703754.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego Konkursu, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu, a w szczególności wyłonieniem Zwycięzców Konkursu i wydaniem im nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także przesyłaniem przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu lub kontaktowania się z nimi telefonicznie.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom Konkursu, których dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawiania i aktualizacji, a także żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 

§8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagród poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie, w każdy poniedziałek w okresie trwania Konkursu.
 2. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, to jest imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer PESEL – najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu poinformowania Uczestnika Konkursu o przyznaniu Nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej, powinien wysłać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody na następujący adres e-mail – [email protected]
 3. Organizator wyda Nagrody Zwycięzcom Konkursu wysyłając je przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru w terminie do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyniku Konkursu, jeżeli w tym terminie zostanie mu doręczony dowód zakupu czterech produktów EkaMedica wraz z nakładkami informującymi o Konkursie. W wypadku późniejszego doręczenia dowodu zakupu czterech produktów EkaMedica przez Zwycięzcę Konkursu, 21-dniowy termin wydania Nagrody jest liczony od dnia doręczenia Organizatorowi tych dowodów.
 4. Organizator pokrywa koszty wysyłki Nagrody.
 5. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody, o ile zmiana ta może uniemożliwić wydanie Nagrody.
 6. Każdy Zwycięzca Konkursu po otrzymaniu Nagrody będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na potwierdzeniu odbioru przesyłki z Nagrodą, ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru Nagrody.
 7. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody lub braku podania danych adresowych niezbędnych do wysyłki Nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
 8. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

§10

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związane z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem »Konkurs „EkaMedica 2017”«, przed upływem czasu trwania Konkursu albo po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.
 4. Jeśli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o uzupełnienie reklamacji w terminie 14 dni, w zakresie wskazanym przez Organizatora, niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. Czasu od wystąpienia o uzupełnienie reklamacji do jej niezbędnego uzupełnienia nie wlicza się do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 5. W razie braku niezbędnego uzupełnienia reklamacji pomimo zwrócenia się o to przez Organizatora, powodującego niemożność rozpatrzenia reklamacji, nie będzie ona rozpatrywana.
 6. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik Konkursu składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację Uczestnikowi Konkursu uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią na reklamację w terminie zastrzeżonym do rozpatrzenia reklamacji.
 8. Wszelkie informacje na temat przebiegu konkursu udzielane będą za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] . Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ekamedica.pl/konkurs przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień i obowiązków Uczestników Konkursu oraz Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. Nadzór nad prowadzeniem konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 

Organizator Konkursu.

facebook