Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest: EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  ul. Bielska 78a, 43-340 Kozy, NIP: 937-267-81-63
 2. Fundatorem nagrody jest firma EkaMedica
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/ekamedica/

 

Warunek uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
 3. Konkurs trwa od 20.07.2021 do 25.07.2021 do godziny: 23:59.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.07.2020 za pośrednictwem Instagrama.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega: udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursu: Napisz jakie trzy nowe produkty mogły dołączyć do oferty EkaMedica.
 2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą Komentarz, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: zestaw 3 nowych produktów EkaMedica ( o łącznej wartości do 100zł).
 2. Nagrody zostaną rozesłane kurierem na wskazany adres przez laureata konkursu.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Instagramie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie. w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie” .
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Instagramie na profilu marki.