Regulamin promocji „Olimpijska”

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „Olimpijska”, zwanej dalej Promocją.
 2. Organizatorem promocji jest EKAMEDICA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Kozach pod adresem „ul. Bielska 78a, 43-340 Kozy”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 599856, NIP: 9372678163, REGON: 363628556 („Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 marca 2023 r., godz. 00:00 do dnia 30 kwietnia 2023 r., godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Promocji”).
 4. Celem Promocji jest rozpowszechnienie wśród klientów końcowych informacji o towarach z serii Olimpijskiej , znajdujących się w ofercie Organizatora, co obejmuje:
 • efime Afrodyta - na piękne włosy, skórę i paznokcie kaps. 60 sztuk Suplement diety
 • efime Eirene - na spokój i wyciszenie kaps. 60 sztuk suplement diety
 • efime Magnez + B6 - magnez organiczny kaps. 90 szt. suplement diety
 • efime Morfeusz - na dobry sen kaps. 60 sztuk suplement diety
 • efime Żelazo elementarne wzbogacone kaps. 60 sztuk suplement diety
 • efime Prometeusz Na zdrową wątrobę kaps. 60 sztuk suplement diety
 • efime Ashwagandha kaps. 60 sztuk suplement diety
 • efime Kurkuma i piperyna kaps. 60 sztuk Suplement diety
 • efime L-Lizyna kaps. 60 sztuk Suplement Diety

- zwane dalej jako „Towary”.

 

 • Uczestnicy promocji
 1. Uczestnikami Promocji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być:
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą w szczególności w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych lub suplementów diety, które współpracują z Organizatorem – poprzez nabywanie oraz dalszą odsprzedaż Towarów oferowanych przez Organizatora (dalej: ”Apteki”).
 • pracownicy Aptek, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w sprzedaży Towarów na rzecz klientów końcowych, niezależnie od podstawy zatrudnienia – którą może stanowić w szczególności umowa o pracę, umowa o działo, umowa zlecenia itd. (dalej: „Pracownicy Aptek”).
 1. Uczestniczyć w Promocji może wyłącznie Pracownik Apteki, który:
 • Jest pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Uzyskał zgodę na uczestnictwo w Promocji od Apteki będącej jego lub jej pracodawcą.
 1. Pracodawca może w każdym czasie wyrazić sprzeciw względem udziału Pracownika Apteki w Promocji – w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. W takim wypadku, przyjmuje się iż dany Uczestnik nigdy nie przystąpił do Promocji.
 2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora lub podmiotów z nimi powiązanych, ani też członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 • Zasady Promocji
 1. W celu wzięcia udziału w Promocji – Uczestnik powinien dokonać zgłoszenia poprzez uzupełnienie formularza dostępnego: u przedstawiciela handlowego organizatora. Formularz obejmuje co najmniej:
 • dane Uczestnika, to jest:
 • firmę Apteki lub Imię i nazwisko Pracownika Apteki.
 •  
 • numer telefoniczny,
 • adres email,
 • numer NIP (dotyczy tylko Aptek).
 • w przypadku Pracowników Aptek dodatkowo:
 • wskazanie Apteki będącej pracodawcą Uczestnika – poprzez określenie danych wymienionych w lit. a powyżej.
 • Oświadczenie, że Apteka będąca pracodawcą Uczestnika wyraziła zgodę na jego udział w Promocji
 • oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do uzyskania Nagrody pod warunkiem właściwego zapoznania się z ofertą Towarów Organizatora, a także ich rzetelnej rekomendacji klientom końcowym - co podlega ustaleniu poprzez:
 • w przypadku Aptek – stwierdzenie, że Apteka w Czasie Trwania Promocji:
 • dokonała zakupu od Organizatora co najmniej ośmiu Towarów.
 • dokonała sprzedaży Towaru na rzecz klienta końcowego.
 • w przypadku Pracowników Aptek – stwierdzenie, że Apteka, w której Pracownik jest zatrudniony, w Czasie Trwania Promocji:
 • dokonała zakupu od Organizatora co najmniej ośmiu Towarów.
 • dokonała sprzedaży Towaru na rzecz klienta końcowego.
 1. Przyznanie Nagród Uczestnikom nastąpi w terminie do 30 czerwca 2023 r., w oparciu o zestawienia odsprzedaży Towarów – sporządzone przez Apteki i przekazane Organizatorowi w terminie do dnia 31.05.2023 r., pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ekamedica.pl, albo osobiście (do rąk przedstawiciela handlowego Organizatora). Zestawienia powinny określać co najmniej ilość i rodzaj odsprzedanych Towarów, a także dane Uczestnika dokonującego odsprzedaży. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości zestawień.
 2. W przypadku, gdy zestawienie, o którym mowa w ust. 3, nie określa Uczestnika dokonującego odsprzedaży:
 • Jeżeli w charakterze Uczestnika wskazano wyłącznie Aptekę albo wyłącznie Pracownika Apteki – sprzedaż zalicza się na konto tej osoby.
 • jeżeli w charakterze Uczestnika zgłoszono jednocześnie Aptekę i jej Pracownika lub Pracowników – sprzedaż zalicza się na konto Apteki.
 • jeżeli w charakterze Uczestnika wskazano więcej niż jednego Pracownika tej Apteki, z wyłączeniem wszakże samej Apteki – sprzedaż zalicza się na konto Pracownika który zgłosił udział w Promocji jako pierwszy.
 1. Uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznanych Nagrodach pocztą elektroniczną lub osobiście (przez przedstawiciela handlowego Organizatora), w terminie do dnia 30.06.2023 r.
 2. Nagrodami w Promocji są:
 • W przypadku Aptek, do wyboru: i) premia pieniężna w kwocie 10 zł netto lub ii) bon SODEXO o wartości 10 zł – od każdego odsprzedanego Towaru.
 • W przypadku Pracowników Aptek - bon SODEXO o wartości 10 zł – od każdego odsprzedanego Towaru.
 1. Wybór rodzaju Nagrody przez Apteki powinien być dokonany najpóźniej w terminie 7 dni od powiadomienia o przyznaniu Nagrody – w szczególności poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej ze stosownym oświadczeniem na adres Organizatora: sekretariat@ekamedica.pl lub osobiście (przez przedstawiciela handlowego Organizatora).
 2. Organizator wyda uprawnionym Uczestnikom Nagrody w terminie 30 dni od powiadomienia.
 3. W przypadku, gdyby okazało się to konieczne celem wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności celem wydania Nagrody lub realizacji powiązanych obowiązków ustawowych - Organizator może zwrócić się do Uczestnika o podanie dodatkowych informacji (np. numeru rachunku bankowego itd.).
 4. Zasady wykorzystania bonów SODEXO, stanowiących Nagrody, określa Regulamin Kuponów Sodexo – publikowany przez ich wystawcę, to jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000033826).
 5. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku:
 • Naruszenia postanowień Regulaminu,
 • Braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem w terminach określonych Regulaminem, przy czym nie później niż 14 dni od doręczenia stosownej wiadomości (np. pocztą elektroniczną).
 • Odmowy przyjęcia Nagrody
 • odmowy udzielenia informacji wskazanych w pkt. III 9 powyżej.
 1. Nagrody przewidziane w Promocji podlegają opodatkowaniu zgodniez powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
 3. Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę - nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Promocja nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.

 

 • Dane osobowe

Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) - przez czas trwania Promocji oraz jej rozliczenia.
 3. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
 • skorzystanie z Promocji zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z Promocją, w szczególności wynikających z prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 2. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące stronę Organizatora, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Promocji, dostawcy usług marketingowych, firmy wysyłkowe, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 •  
 1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Promocji, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji – w szczególności:
 • formie pisemnej na adres: EKAMEDICA sp. z o.o. sp.k., ul. Bielska 78a, 43-340 Kozy, Polska lub
 • pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@ekamedica.pl.
 1. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 2. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora: EKAMEDICA sp. z o.o. sp.k. (ul. Bielska 78a, 43-340 Kozy) - w Czasie Trwania Promocji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.)
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn (w tym zwłaszcza – na wypadek zmian w powszechnie obowiązujących przepisach) – o czym powinien każdorazowo poinformować Uczestników. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników promocji.
 4. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: ec.europa.eu/consumers/odr . Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: sekretariat@ekamedica.pl.